Αρχείο Ρωσικού Υποπροξενείου Ρεθύμνης (Φάκελος 1 / 1860-1868)

Έγγραφα